Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
CETTRA, s. r. o. Menu

Všeobecné oprávnění č.VO-R/16/08.2005-28

 
Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz


Český telekomunikační úřad
Se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 


Praha 27. července 2005
Čj. 30270/2005-613

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. B) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle §130 zákona, rozhodnutím Rady Úřadu podle §107 odst. 8 písm. B) bod 2 a k provedení §9 zákona vydává opatření obecné povahy

všeobecné oprávnění čč. VO-R/16/08.2005-28
k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz. Článek 1
Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů 1)2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmu 27 MHz až 450 MHz (dále jen "stanice") fyzickými nebo právnickými osobami stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle §10 odst. 1 zákona. 


Článek 2
Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se §10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

a. stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

b. technické parametry stanic jsou:

Ozn. Provozní kmitočty Vyzářený výkon Šířka pásma zabraného vysíláním Druh provozu Ukončení provozu
a 27,905; 27,915 MHz 1 W e.r.p. 8,5 kHz pouze přenos dat  
b 27,975; 27,985; 27,995 MHz 100 mW e.r.p. 8,5 kHz pouze přenos dat  
c 34,050; 34,075; 34,150; 34,175 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz    
d 45,050; 45,075; 45,100; 45,125; 45,150; 45,175 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz   31. 12. 2010
e 57,225; 57,250; 57,275; 57,300 MHz 10 mW e.r.p. 16 kHz pouze přenos dat  
f 77,025; 77,050; 77,075; 77,100; 77,725; 78,000; 81,725; 81,750 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz    
g 87,430; 87,470 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz pouze přenos dat  
h 149,125; 149,250; 155,725; 156,150 MHz 500 mW e.r.p. 16 kHz pouze přenos dat  
i 172,650; 172,950; 172,975 MHz 5 W e.r.p. 10 kHz    
i1 172,650; 172,950; 172,975 MHz 5 W e.r.p. 16 kHz   31. 12. 2010
j 172,725; 173,050 MHz 1 W e.r.p. 10 kHz    
j1 172,725; 173,050 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz   31. 12. 2010
k 305,825; 305,875 MHz 500 mW e.r.p. 16 kHz pouze přenos dat 31. 12. 2005
l 448,070; 448,170 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz pouze přenos dat  
m 448,490; 448,570; 448,610 MHz 5 W e.r.p. 14 kHz    
n 449,770; 449,810 MHz 1 W e.r.p. 14 kHz    

c. stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči;

d. stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací;

e. vysílání stanic v pásmech a, b, e, g, h, k, l nesmí mít charakter trvalého provozu. Klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání nesmí být delší než 10 sekund;

f. stanice v pásmech c, d, f, i, i1, j, j1, m, n mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen;

g. provoz stanic v pásmech i, i1, j, j1 není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu 3);

h. provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou;

i. stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
Článek 3
Závěrečné ustanovení

 1. Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

 2. Provozování stanic v pásmech d, i1, l1, k musí být ukončeno k datu podle čl. 2 písm. b).Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 1. Generální licence č. GL - 16/R/2000, čj. 502450/2000-613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002-15-613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku.

 2. Generální licence č. GL - 21/R/2000, čj. 502459/2000-613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002-20-613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2, čj. 11721/2004-613, ze dne 21. června 2004, zveřejněné v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku. 
Článek 5
Účinnost


Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění. V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních zpráv (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení, uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.

Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.

V pásmech i1 a j1 je stanoveno datum ukončení provozu vzhledem k požadavkům vyplývajícím z kmitočtového plánování. Toto datum (31.12.2010) poskytuje dostatečně dlouhou dobu pro přechod fyzických a právnických osob na jiná pásma. V pásmech d a k podle čl. 2 písm. b) je datum ukončení provozu stanoveno vzhledem k závazkům vyplývajícím z členství ČR v NATO.

Na základě §130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/R/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 8. června 2005.

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad prostřednictvím diskusního místa připomínky, především bylo namítáno ukončení využívání pásma 45 MHz. Nebylo vyhověno z důvodu závazků vyplývajících z členství ČR v NATO.

V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění těchto připomínek a jejich vypořádání.Ing. David Stádník
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu


 • §73 až 75 zákona.1998.
 • ČSN ETSI EN 300 086 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči.
  ČSN ETSI EN 300 113 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem, určená pro přenos dat(a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou.
  ČSN ETSI EN 300 220 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) -Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW.
 • Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 - 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, zveřejněná v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku.