Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
CETTRA, s. r. o. Menu

Všeobecné oprávnění č.VO-R/16/05.2020-6

Český telekomunikační úřad
Se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 27. května 2020
Čj. ČTÚ-15 644/2020-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a § 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů 1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz (dále jen „stanice“)fyzickými nebo právnickými osobami stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

 

Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:

(1) Provozovatel může využívat rádiové kmitočty a provozovat stanici bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Ozn.

Provozní kmitočty

Vyzářený výkon

Šířka pásma zabraného vysíláním

Harmonizovaná norma (ČSN ETSI EN)

a

27,905; 27,915 MHz

1 W e.r.p.

8,5 kHz

300 113 3)

300 220 4)

b

27,975; 27,985; 27,995 MHz

100 mW e.r.p.

8,5 kHz

c

57,225; 57,250; 57,275; 57,300 MHz

10 mW e.r.p.

16 kHz

d

87,430; 87,470 MHz

500 mW e.r.p.

14 kHz

e

149,125; 149,250; 155,725; 156,150 MHz

500 mW e.r.p.

16 kHz

f

448,070; 448,170 MHz

500 mW e.r.p.

14 kHz

(3) Podmínky provozu stanice pro analogový i digitální přenos hlasu jsou:

Ozn.

Provozní kmitočty

Vyzářený výkon

Šířka pásma zabraného vysíláním

Harmonizovaná norma (ČSN ETSI EN)

g

34,050; 34,075; 34,150;
34,175 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

300 086 5)

300 113 3)

300 220 4)

h

77,025; 77,050; 77,075; 77,100;
77,725; 78,000; 81,725;
81,750 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

i

172,650; 172,950; 172,975 MHz

5 W e.r.p.

10 kHz

j

172,725; 173,050 MHz

1 W e.r.p.

10 kHz

k

442,200; 442,225; 442,250;
442,275 MHz

5 W e.r.p.

16 kHz

l

448,490; 448,570; 448,610 MHz

5 W e.r.p.

14 kHz

m

449,770; 449,810 MHz

1 W e.r.p.

14 kHz

(4) Podmínky provozu stanice pro vysílání diferenčních signálů globálních navigačních
družicových systémů jsou:

Ozn.

Provozní kmitočty

Vyzářený výkon

Kanálová rozteč

Harmonizovaná norma (ČSN ETSI EN)

n

442,050; 444,375 MHz

5 W e.r.p.

12,5 kHz nebo
20 kHz nebo
25 kHz

300 113 3)

 

(5) Stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči.

(6) Stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací.


(7) Vysílání stanice za podmínek podle odst. 2 nesmí mít charakter trvalého provozu: klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání nesmí být delší než 10 sekund. Stanice je provozována jako pohyblivá nebo pevná, přičemž výška vysílací antény, která není nedílnou součástí stanice, nad terénem není omezena.


(8) Stanice využívající rádiové kmitočty za podmínek podle odst. 3 může být provozována pouze jako přenosná, nikoliv pevně zabudovaná v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanice se závěsnými či pevnými anténami není povolen.


(9) Stanice využívající rádiové kmitočty za podmínek podle odst. 4 je určena pro občasné používání ve stavebnictví, geodézii, v zemědělství při sezonních pracích a k podobným účelům. Používání stanice je lokální s dosahem do 5 km. Trvalé vysílání není povoleno, stanice smí být v provozu pouze po dobu nezbytnou k provádění prací, pro které jsou přenášená data využívána. Stanice je provozována jako pohyblivá; přípustná je také dočasná pevná instalace stanice, přičemž vysílací anténa, která není nedílnou součástí stanice, smí být umístěna nejvýše 10 m nad terénem.


(10) Stanice nesmí svým provozem způsobovat škodlivou interferenci stanicím přednostních radiokomunikačních služeb využívajícím rádiové kmitočty na základě individuálního oprávnění a nemá nárok na ochranu před škodlivou interferencí způsobenou těmito stanicemi. Rovněž nemá ochranu před nežádoucím ovlivněním provozem jiných, dříve do provozu uvedených stanic využívajících rádiové kmitočty podle tohoto všeobecného
oprávnění. Toto případné rušení řeší uživatelé vzájemnou dohodou.


(11) Stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.


(12) Není-li uvedeno jinak, hodnoty vyzářeného výkonu a šířky pásma, uvedené v tomto všeobecném oprávnění, jsou hodnotami maximálními a nesmí být překročeny v žádném provozním režimu stanice. Mohou však být použity hodnoty nižší.

Článek 3
Závěrečné ustanovení
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, se považuje rovněž zařízení, u kterého Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud toto zařízení bylo uvedeno na trh přede dnem 1. dubna 2003.


Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz ze dne 27. července 2005, zveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

Článek 5
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění zrušené článkem 4 tohoto všeobecného oprávnění. 

Všeobecné oprávnění je vydáno bez omezení účinnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona. 

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování stanic provozovaných společně na určených kmitočtech. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. 

Úřad vyhodnotil změny ve využívání rádiového spektra, ke kterým došlo v době od vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28. Došlo k ukončení využívání některých kmitočtů na základě uvedeného všeobecného oprávnění. V mezidobí rovněž došlo k uvolnění části kmitočtového pásma 440 MHz pro civilní využívání. Dále Úřad obdržel podněty uživatelů na změnu všeobecného oprávnění, zejména z důvodu nedostatku volných kmitočtů pro tyto stanice při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí. Další nově vzniklou potřebou je provozování dočasných stanic pro vysílání diferenčních signálů globálních navigačních družicových systémů. Pro uspokojování těchto potřeb na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů existují (v některých případech až prakticky nepřekonatelné) administrativní a ekonomické bariéry. Společné  využívání vymezených rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění proto povede k účelnému využití rádiových kmitočtů (včetně kmitočtů uvolněných pro civilní využívání) a umožní i efektivní nasazení moderních technologií. Na základě těchto skutečností provedl. Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28:

1. V čl. 2 odst. 3 byly v tabulce přidány rádiové kmitočty 442,200; 442,225; 442,250; 442,275 MHz (označení úseku „k“). Rovněž bylo upřesněno, že se tento odstavec týká přenosu hlasu analogového i digitálního, což vyplývá z harmonizovaných norem v tomto odstavci uvedených.

2. V čl. 2 odst. 2 a odst 3 byly v tabulkách odstraněny kmitočty v pásmech 45 MHz, 172 MHz (se zabranou šířkou pásma 16 kHz) a 305 MHz, u nichž již uplynula stanovená doba pro ukončení provozu.

3. V čl. 2 byly v odst. 4 nově přidány kmitočty pro vysílání diferenčních signálů globálních navigačních družicových systémů a v odst. 9 byly přidány podmínky pro využívání těchto kmitočtů.

4. V čl. 2 byla v odst. 7 z důvodu konzistence s odst. 9 přidána poslední věta charakterizující stanici, přičemž nedochází ke změně podmínek využívání stanic podle odst. 2.

5. Byly provedeny formální úpravy v souladu se současnou praxí vydávání všeobecných oprávnění. Z důvodu sjednocení způsobu uvádění  harmonizovaných norem s dalšími v současnosti vydávanými všeobecnými oprávněními byly údaje o normách přesunuty z poznámky 2) do tabulek v čl. 2 odst. 2 až 4. Z důvodu lepší přehlednosti byly kmitočty pro přenos dat a kmitočty pro přenos hlasu rozděleny do samostatných tabulek.

Článek 3 stanoví podmínky pro možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.
Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28.
Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 8. 4. 2020 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/16/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.
V rámci veřejné konzultace Úřad během 1 měsíce neobdržel žádnou připomínku podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. Nad rámec takových připomínek obdržel Úřad dvě stanoviska a diskusní příspěvky. Jeden příspěvek se týkal požadavku na upřesnění, zda je u stanic pro přenos hlasu (čl. 2 odst. 3) možno použít analogový i digitální přenos hlasu. Z harmonizovaných norem uvedených v tomto odstavci vyplývá, že je možné použít analogový i digitální přenos hlasu, proto Úřad vyhověl tomuto
požadavku a požadovaný údaj do čl. 2 odst. 3 doplnil. Druhý příspěvek požadoval nerušit zákaz závěsných a pevných antén, který byl obsažen v předchozím všeobecném oprávnění. Úřad vyhodnotil tento příspěvek, uznal jeho oprávněnost a v čl. 2 odst. 8 vrátil zpět ustanovení, že provoz stanice se závěsnými či pevnými anténami není povolen.

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

Mgr. Ing. Hana Továrková v. r.
předsedkyně Rady
Českého telekomunikačního úřadu

 


1) § 73 a 74 zákona.
2) Evropské harmonizované normy, uvedené v čl. 2 tohoto všeobecného oprávnění, aplikované na základě zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.
3) ČSN ETSI EN 300 113 – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat
(a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou.
4) ČSN ETSI EN 300 220 – Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz.
5) ČSN ETSI EN 300 086 – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená převážně pro analogový přenos řeči.